අපගේ ශක්තියෙන් දැනටමත්
කායික, මානසික, ආධ්‍යාත්මික සහ පාරසරික සවස්ථතාව හා සංවර්ධනය තුළින් මානව ධර්ම පිරිපුන් මනුෂ්‍යත්වයේ ගරුත්වය සුරකින සත්ජන සමාජයක් නිර්මාණය කිරිමේහි ලා වු අපගේ ව්‍යායාමය මෙසේ ඵල දරමින් ඇත.
ව්‍යාපෘති ස`දහා අරමුදල්
ජනතාවකට සෘජු වරප්‍රසාද
දිස්ති‍්‍රක්ක ආවරණය කරමින්

සත්ජන සමාජ සංවර්ධන පදනම

අංක 28, සෙත්සෙවන, පෝරුවදණ්ඩ. ශී්‍ර ලංකාව

0773436640 / 0718403246 / 0773721502

sathjanafoundation@yahoo.com