ව්‍යාපෘති
කායික, මානසික, ආධ්‍යාත්මික සහ පාරසරික සවස්ථතාව හා සංවර්ධනය තුළින් මානව ධර්ම පිරිපුන් මනුෂ්‍යත්වයේ ගරුත්වය සුරකින සත්ජන සමාජයක් නිර්මාණය කිරිමේහි ලා වු අපගේ ව්‍යායාමය මෙසේ ඵල දරමින් ඇත.
Hisata Sewanak 2015
Shathadika Katina Pinkama 2013-05
Shathadika Katina Pinkama 2013-02
Shathadika Katina Pinkama 2012
Pooja 2012
Solosmasthana Pirith Deshanaya Kelaniya 2012
Solosmasthana Pirith Deshanaya 2012
Sarwaghna Dathu Wahansela Pradanaya 2012
Mahathupa Wandana 2012 at Ruwanweliseya
Katina Pinka 2012 at Sathjana office premises
Flood Donation 2012
Bodhi Ropanaya 2009
Sathjana Foundation 20th Anniversary
Development of temples
Pirith Deshanaya Solosmastha 2012
Pirith Deshanaya Kalaniya
Piruwana poth wahanse
Sathjana Samaja Sathkara 2016 12
Sathjana Samaja Sathkara 2016 056
Sathjana Samaja Sathkara 2016 07
Sathjana Samaja Sathkara 2016 05
Drinking water projects
Hisata Sewanak 2016 12
Hisata Sewanak 2016 08

සත්ජන සමාජ සංවර්ධන පදනම

අංක 28, සෙත්සෙවන, පෝරුවදණ්ඩ. ශී්‍ර ලංකාව

0773436640 / 0718403246 / 0773721502

info@sathjana.org