සාමාජිකයෙකු ලෙස ලියාපදිංචි වන්න
පටු ජාති, ආගම්, පක්ෂ, පාට භේද වලින් තොරව තමා තුළ මනුෂ්‍යත්වය අවදි කිරීම හා එබ`දු මානව සමාජයක් නිර්මාණය කිරිමට ඔබත් උනන්දු වන්නේ නම් එන්න අප හා එක්වන්න.
ඔබගේ නම :
රැකියාව / තනතුර:
නගර / ගම්:
දුරකථන ඇමතුම් අංකය:
විද්යුත් තැපැල් ලිපිනය :
සංවිධානය ගැන ඔබ දන්නේ කෙසේද?
ඔබේ පණිවිඩය :

සත්ජන සමාජ සංවර්ධන පදනම

අංක 28, සෙත්සෙවන, පෝරුවදණ්ඩ. ශී්‍ර ලංකාව

0773436640 / 0718403246 / 0773721502

info@sathjana.org