යහපත් සමාජයක් බලගැන්වීම සඳහා අප සමග එක්වන්න.
පටු ජාති, ආගම්, පක්ෂ, පාට භේද වලින් තොරව තමා තුළ මනුෂ්‍යත්වය අවදි කිරීම හා එබ`දු මානව සමාජයක් නිර්මාණය කිරිමට ඔබත් උනන්දු වන්නේ නම් එන්න අප හා එක්වන්න.
ඔබට යහපත් සමාජයක් ගොඩනැගීමට දායක විය හැකි ආකාර
ශ්‍රම දායකත්වය
විහාරස්ථාන සංවර්ධනය සහ නිවාස ඉදි කිරිම් කටයුතු සදහා පෙදරේරුල වඩුල විදුලි කාර්මික යන අංශ වලින් සහ අවශේෂ ව්‍යාපෘති වල ස්වරුපය අනුව අවශ්‍යතාව පරිදි ඔබගේ ශ්‍රම දායකත්වය ලබා දිය හැක.
දැනුම
අපගේ ව්‍යාපෘති සේවා වඩා ඵලදායි කර ගැනීම ස`දහා ඔබ සතු විශේෂඥ දැනුම සහ කුසලතාවයන්ගෙන් දායකත්වය ලබා දිය හැක. එමෙන්ම ත්‍රෛමාසික ස`ගරාවට ලිපි සැපයිමෙන් හා සියැස රූපවාහිනි වැඩසටහන් වලට සම්පත්ධාරි පුද්ගලයෙකු ලෙස සහභාගී වීමෙන්ද ඔබේ දායකත්වය ලබා දිය හැක.
භාණ්ඩ
ආපදා අවස්ථාවන්හි දී එම ජනතාවට ඛෙදා දීම ස`දහා අත්‍යවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය සත්ජන මධ්‍යස්ථානයට ගෙනවිත් භාර දීමෙන්, විහාරස්ථාන සංවර්ධනය ස`දහා ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍යය සපයා දීමෙන්, ජල පිරිපහදු ලබා දිමත්, උසස් තත්වයේ ඇස්කණ්නාඩි, රෝදපුටු සහ ඒ ඒ ව්‍යාපෘති සේවාවන් පවත්වාගෙන යාම ස`දහා අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය සපයා දීමෙන් ඔබට දායක විය හැක.
පරිත්‍යාගයක් කර සන්තෝෂය ඇති කරන්න
අපගේ ප්‍රධාන ව්‍යාපෘති හා අවශේෂ ව්‍යාපෘති සේවා අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යාම සදහා මාසිකව, තෛමාසිකව, අර්ධ වාර්ෂිකව හෝ වාර්ෂිකව ඔබට මුදලින් ආධාර කළ හැකි අතර නිෂ්චිත ව්‍යාපෘති සදහා විශේෂ ආධාර ලබා දිය හැක.

Account No :    0074701668
Account Name :    Sathjana Social Development Foundation
Bank :    Bank of Ceylon
Swift Code :    BCEYLKLX

සත්ජන සමාජ සංවර්ධන පදනම

අංක 28, සෙත්සෙවන, පෝරුවදණ්ඩ. ශී්‍ර ලංකාව

0773436640 / 0718403246 / 0773721502

info@sathjana.org