අප අමතන්න
සබඳතා ආකෘතිය
අපගේ කාර්යාලය

ලිපිනය

අංක 28, සෙත්සෙවන, පෝරුවදණ්ඩ. ශ්‍රී ලංකාව

දුරකථන අංක

(+94) 77 343 6640

විද්යුත් තැපෑල

info@sathjana.org

කාර්යාල විවෘත වේලාවන්

9 සිට පස්වරු 5 දක්වා (සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා)

සත්ජන සමාජ සංවර්ධන පදනම

අංක 28, සෙත්සෙවන, පෝරුවදණ්ඩ. ශී්‍ර ලංකාව

0773436640 / 0718403246 / 0773721502

info@sathjana.org