සංවිධාන ධූරාවලිය
සත්ජන සමාජ සංවර්ධන පදනමේ උත්තර මණ්ඩලයේ සිට සාමාජිකත්වය දක්වා පියවර 12කින් සංවිධාන ධුරාවලිය සැකසේ.
සත්ජන සමාජ සංවර්ධන පදනම
උත්තර මණ්ඩලය
සභාපති
අධක‍ෂක මණ්ඩලය
ලේඛම් (සමාගම්)
විගණකාධිකාරී (සමාගම්)
භාණ්ඩාගාරික
අභ්‍යන්තර ලේඛම්
විධායක සභාව
පලාත් සංවිධායකවරු
දිස්ත්‍රික් සංවිධායකවරු
ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන කාර්යංශය
සාමාජිකයන්

සත්ජන සමාජ සංවර්ධන පදනම

අංක 28, සෙත්සෙවන, පෝරුවදණ්ඩ. ශී්‍ර ලංකාව

0773436640 / 0718403246 / 0773721502

sathjanafoundation@yahoo.com