සත්ජන සමාජ සංවර්ධන පදනම
ආරම්භය

විවිධ ස්වේච්ඡා සේවා සංවිධාන සමග ක්‍රියාත්මක වී අත්දැකීම් ඇති පී. කේ. යූ. අදිකාරම් මහත්මා විසින් 1987. 09. 16 දින බස්නාහිර පළාතේ කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ ඉංගිරිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ පෝරුවදණ්ඩ ග්‍රාමයේ සෙත්සෙවන නිවසේ දී “ලංකා ජාතික සංස්කෘතික පදනම“ නමින් මෙම සංවිධානය ආරම්භ කරනලදී. පසුව විවිධ සමාජ මෙහෙවරයන්හි යෙදෙමින් ඉදිරියට පැමිණෙද්දී 1994 දී සත්ජන සත්සේවා මිත්‍ර සන්ථවය යනුවෙන්ද, සිය මෙහෙවර දේශාන්තරයෙහි ව්‍යාප්ත කිරීමේ දී මතු වූ අවශ්‍යතා මත නැවත “සත්ජන සමාජ සංවර්ධන පදනම“ යනුවෙන් ද අප සංවිධානයේ නාමය වෙනස් වෙයි.

ලාභ නොලබන සමාජ සේවා සමාගමක් ලෙස 1982 අංක 17 දරණ සමාගම් පනත අනුව ලියාපදිංචි අංක NA1539 යටතේ ලියාපදිංචි කළ අතර නැවත 2007 අංක 07 දරණ නව පනත අනුව අංක GA521 යටතේ ද ලියාපදිංචි කරනලදී.

කිහිප දෙනකුගෙන් ආරම්භ වූ මෙම සංවිධානය මේ වන විට දෙස් විදෙස් දසලක්ෂ සංඛ්‍යාත ජනතාවක් සමග මනුෂ්‍යත්වයේ ගරුත්වය උදෙසා ක්‍රියාකාරී වෙමින් සිටී.

සත්ජන සමාජ සංවර්ධන පදනම

අංක 28, සෙත්සෙවන, පෝරුවදණ්ඩ. ශී්‍ර ලංකාව

0773436640 / 0718403246 / 0773721502

sathjanafoundation@yahoo.com