සංවිධාන ව්‍යුහය
ගිහි ප්‍රභූන්ගෙන් සහ පැවිදි උතුමන්ගෙන් සැදුම්ලත් උත්තර මණ්ඩලයක මාර්ගෝපදේශණය හා විධායක සභාවක අධීක්ෂණය ඇතිව ක්‍රියාකරන සේවා අංශ 7 කින් අපගේ සංවිධාව ව්‍යුහය සැකසී ඇත.
උත්තර මණ්ඩලය
විධායක සභාව
සත්ජන මූල්‍ය අංශය
සත්ජන සංවර්ධන සහ පුහුණු කිරීම් අංශය
සත්ජන අධ්‍යයන හා පර්යේෂණ අංශය
සන්නිවේදන හා ව්‍යාප්ති සේවා අංශය
සත්ජන විදේශ සේවා අංශය
සත්ජන තිලිණ ප්‍රදාන අධිකාරිය
සත්ජන ආගමික සහ සංස්කෘතික අංශය

සත්ජන සමාජ සංවර්ධන පදනම

අංක 28, සෙත්සෙවන, පෝරුවදණ්ඩ. ශී්‍ර ලංකාව

0773436640 / 0718403246 / 0773721502

sathjanafoundation@yahoo.com